Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENToepassing
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd klant. De algemene
voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Studies, offertes en overeenkomsten


2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1
maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te
factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art.
1793 BW kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.


3.Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de
intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De
klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze
bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.Uitvoering van de werken
4. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een
vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de
voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of
door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd van €30 per dag voor de gederfde winst.
De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens
vertraging verschuldigd is.5. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij
aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze
verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.


6. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.


7. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd
betaald.


8. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien van de klant.


9. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden en afgewerkt te worden om de normale uitvoering van de
werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15
minuten) zullen worden aangerekend.


10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in
de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant
aanvaardt deze uitvoeringsregels.Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
11.Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de plaatsing geen
bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aannemer geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip
wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.


12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.


13. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8
dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.


14. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek, lichte verschillen in de kleur of
textuur of het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed,
voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.


15. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten
moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.


16. De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art.1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing. Daarnaast wordt,
behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven
van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg
beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle
verdere schadeloosstelling.
De waarborg dekt evenwel niet:
• Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van
de producten, materialen en toestellen.
• De schade veroorzaakt door overmacht
• Een handeling of de opzettelijke fout van om het even
welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde
• Vorst- of vochtschadeSancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
17. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds
uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van
de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.
De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 30% op
de nog niet-uitgevoerde werken.


18. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te
voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse of onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te
vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding
verschuldigd zoals bepaald in art.17.


19.Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een
intrest verschuldigd gelijk aan 1 % per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende
voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een
minimum van 100 €


20. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.


21. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige
ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechterlijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een
forfaitaire schadevergoeding voorzien van €5/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.Betaling
22. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald,
worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.


23. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.


24. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven
worden betwist.


Bevoegdheid
“Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief
beslecht worden via arbitrage, conform het werkingsreglement van de
VZW EUROPEES ARBITRAGE INSTITUUT met zetel te 1060
BRUSSEL, Bosniestraat 3. www.vzwEAI@gmail.com
Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules.
26.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht